รู้หรือไม่? เราสามารถต่ออายุหนังสือด้วยตนเอง
โดย  ศูนย์ "เพชรรัตน์" นิติทรัพยากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6 กรกฎาคม 2560รู้หรือไม่? เราสามารถต่ออายุหนังสือด้วยตนเอง