การสมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารภายในเว็บไซต์ห้องสมุด (สงวนสิทธิเฉพาะนิสิตปัจจุบันคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)
โดย  ศูนย์ "เพชรรัตน์" นิติทรัพยากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 17 กรกฎาคม 2560การสมัครสมาชิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารภายในเว็บไซต์ห้องสมุด <-Click->